Řádná kontrola

V zájmu rychlého průběhu inspekce zajistěte prosím přítomnost osoby odpovědné za dodržování podmínek ekologického zemědělství (nařízení Rady č. 834/2007) a připravte tyto podklady:

 1. Aktuální popis provozní jednotky včetně plánu provozovny s vyznačenými toky surovin, výrobků a skladovacími prostorami. V případě změn si připravte k předání aktuální kopii nového Živnostenského listu nebo výpis z Obchodního rejstříku.
 2. Praktická a bezpečnostní opatření, včetně odběru vzorků, která byla přijata, aby bylo zajištěno dodržování pravidel ekologické produkce (článek 63 NK 889/2008).
 3. V jednom z předchozích bodů uvést vlastní definici, popis a možné odstranění případných rizik.
 4. Postupy vytvořené na základě systematické identifikace kritických zpracovatelských kroků ve vztahu k ekologické produkci (článek 26 odst. 2 NK 889/2008), HACCP, systém jakosti.
 5. Provozní a účetní doklady a záznamy prokazující dodržování pravidel ekologické produkce za účelem možnosti ověření rovnováhy mezi vstupy a výstupy (článek 67 NK 889/2008).
 6. Evidenci o druhu a množství bio výrobků uvedených na trh (článek 26 odst. 5 NK 889/2008).
 7. Přehled množstevních toků = dohledatelnost bio produkce, křížová shoda = pohyb surovin nákup, výroba, vlastní spotřeba, prodej).
 8. Složení výrobků, aktuální receptury a technologické postupy, specifikace přírodních aromat (článek 27 NK 889/2008).
 9. Evidenci o dodavatelích, jejich ekologické certifikáty a záznamy o vnitřní kontrole a ověřování původu surovin před a při příjmu na sklad nebo do výroby na účetních dokladech (článek 66 NK 889/2008).
 10. Prohlášení dodavatelů o GMO prostých vstupech nepocházejících z ekologického zemědělství (enzymy, syřidla, mikrobiální kultury) (článek 69 NK 889/2008).
 11. Doklady o dovozech bio surovin (bio výrobků) ze třetích zemí - názvy dovážených výrobků, země původu, kód kontrolní organizace, osvědčení o kontrole = TRACES (článek 84 NK 889/2008).
 12. Evidenci o odběratelích bio výrobků (článek 66 NK 889/2008).
 13. Vzory etiket pro bio výrobky za účelem ověření značení (článek 23, 24 NR 834/2007 a článek 31 NK 889/2008).
 14. Skladové karty, skladovou evidenci (článek 31 NK 889/2008).
 15. Evidenci o proškolení pracovníků zajišťujících ekologickou výrobu/uvádění do oběhu.
 16. Evidenci o čištění výrobních zařízení při souběžné konvenční a ekologické výrobě – identifikace látek používaných v desinsekci (pesticidní látky) - Sanitační řád (článek 26 NK 889/2008.)
 17. Evidenci stížností třetích osob (reklamační řád.)
 18. Zápisy z kontrol státních dohlížejících orgánů (SZPI, SVS, ÚKZÚZ).
 19. Obrat v Kč za bio produkty/výrobky v uplynulém kalendářním roce.

Pokud kromě ekologické výroby provádíte i jinou výrobu (konvenční) připravte vnitřní předpisy o oddělení ekologické a konvenční výroby a vedení oddělené věcné a finanční evidence v soustavě účetnictví.

 

ZPĚT