Vzory evidencí

Na ohlášený termín řádné kontroly zajistěte přítomnost osoby odpovědné za dodržování podmínek ekologického zemědělství a připravte si tyto podklady:

  1. Nový aktuální popis provozní jednotky, vč. map (i konvenční výroby), v případě změn si připravte k předání aktuální kopii nového Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo výpis z Obchodního rejstříku, evidenci pozemků LPIS, popř. přístup do Portálu farmáře, případně evidenci katastru nemovitostí /pro ostatní plochy)
  2. Přijatá praktická opatření k zajištění dodržování pravidel nařízení Rady 834/2007
  3. V jednom z předchozích bodů uvést vlastní definici, popis a možné odstranění případných rizik na farmě v oblasti jak rostlinné tak živočišné výroby (popř. rizik zjištěných inspekcemi)
  4. Evidenci o pracích na pozemcích (půdních blocích), plán osevu pozemků vč. meziplodin, celkovou výměru luk a pastvin, plán hnojení a pastevních výkalů za předchozí rok, evidenci o čištění mechanizačních prostředků (v případě využívání služby konvenční jednotky), evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin, faktury nákupu POR, popř. služeb POR
  5. Evidence o zvířatech (stav zvířat k 31. 03. daného roku dle kategorií, nákup a prodej zvířat, narození mláďat a úhyny v roce předcházejícím a aktuálním), u smluvního výpasu a odchovu zvířat předložit smlouvu, stav evidencí případných nepasených stájí.
  6. Evidence o léčení zvířat a veterinárních zákroků včetně uvedených čísel šarží léčiv
  7. Evidenci o produkci, nákupu a spotřebě krmiv (krmné dávky, faktury od nakoupených krmiv a doplňků s rozdělením na BIO a PO). Složení používaných lizů, krmných směsí
  8. Účetní doklady a záznamy, certifikáty dodavatelů a záznamy o vnitřní kontrole a ověřování původu produktů před a při příjmu na ekofarmu od předchozí inspekce k ohlášenému datu
  9. Skladová evidence, záznamy o čištění skladů, stájí a technologických zařízení (včetně dohledatelnosti a identifikace účinné látky)
  10. Udělené výjimky
  11. U konvenční výroby si připravte vnitřní opatření o vedení záznamů. Inspekci podléhá také konvenční jednotka
  12. Přehled o prodeji produktů v uplynulém roce dle druhu (prodej deklarovaný jako BIO, PO i konvenční)
  13. Požadavek na certifikaci v daném roce (oznámíte v den konání inspekce)
  14. Chovatel včel si připraví mapu se zákresem o umístění a přesunech včelstev, léčení, původ včelstev, vosku, úlů a rámečků. Evidenci o množství vyprodukovaného medu.
  15. Zápisy z kontrol státních dohlížecích orgánů (SPI, SVS, ÚKZÚZ, SZIF, ČIŽP)
  16. Projděte si také platnost a aktuálnost:
    Havarijní plán - "Havarijní plán"
                         - "Havarijní plán - redukovaný"
    Pohotovostní plán, část i. a II. - "Pohotovostní plán"
    Registr krmivářských provozů ÚKZÚZ - "Schvalování a registrace provozů"
    Školení zaměstnanců pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat na farmě - "Zajištění dobrých životních podmínek zvířat na farmě a ochrany jejich zdraví"

 

VZOR - "Popis ekofarmy" a "Vlastní kontrolní opatření"

Evidence o pozemcích 

Skladová evidence

Evidence o krmivech

Evidence o léčení zvířat mimo včel

Evidence o léčení včel

Evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů

Evidence použitých přípravků na ochranu rostlin

Evidence o čištění strojů

 

    ZPĚT