Vzory evidencí

Na ohlášený termín řádné kontroly zajistěte přítomnost osoby odpovědné za dodržování podmínek ekologického zemědělství a připravte si tyto podklady:

 1. Aktuální popis provozní jednotky vč. map (i konvenční výroby), v případě změn si připravte k předání aktuální kopii nového Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo výpis z Obchodního rejstříku.
 2. Přijatá praktická opatření k zajištění dodržování pravidel nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
 3. Evidenci o pozemcích (půdních blocích), plán osevu pozemků, celkovou výměru luk a pastvin, plán hnojení a evidenci za předchozí rok, evidenci o čištění mechanizačních prostředků (v případě využívání služby konvenční jednotky), evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin, faktury od nákupu POR.
 4. Evidence o zvířatech (stav zvířat k 31.3. daného roku dle kategorií, nákup, prodej zvířat, narození mláďat a úhyny v roce předcházejícím a aktuálním), u smluvního výpasu předložit smlouvu.
 5. Evidenci o léčení zvířat a veterinárních zákroků. Pohotovostní plán.
 6. Evidenci o produkci, nákupu a spotřebě krmiv (krmné dávky, faktury od nakoupených krmiv a doplňků s rozdělením na BIO a PO). Složení používaných lizů, krmných směsí, pro hlášení o nepřítomnosti GMO.
 7. Účetní doklady a záznamy, certifikáty dodavatelů a záznamy o vnitřní kontrole a ověřování původu produktů před příjmem na ekofarmu.
 8. Skladová evidence, záznamy o čištění skladů a technologických zařízení.
 9. Udělené výjimky
 10. U konvenční výroby si připravte vnitřní opatření o vedení záznamů. Inspekci podléhá i konvenční jednotka.
 11. Přehled o prodeji produktů v uplynulém roce dle druhů (prodej deklarovaný jako Bio, PO i konvenční).
 12. Požadavek na certifikaci v daném roce (oznámíte v den konání inspekce).
 13. Chovatelé včel si připraví mapu se zákresem umístění a přesunů včelstev, původ včelstev, vosku, úlů a rámečků. Evidenci o množství vyprodukovaného medu.
 14. Zápisy z kontrol státních dohlížecích orgánů  (ČPI, SVS, ÚKZÚZ, SZIF, ČIŽP).

 

VZOR - "Popis ekofarmy" a "Vlastní kontrolní opatření"

Evidence o pozemcích 

Skladová evidence

Evidence o krmivech

Evidence o léčení zvířat mimo včel

Evidence o léčení včel

Evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů

Evidence použitých přípravků na ochranu rostlin

Evidence o čištění strojů

 

    ZPĚT