Ceník služeb

 Ceník služeb KEZ o.p.s. pro rok 2024 - osoby podnikající v ekologickém zemědělství

Položka v ceníku

 Sazba v Kč bez DPH       

Za každou ekologickou provozní jednotku činí základní sazba včetně nákladů na jednu řádnou/vstupní inspekci

 Ekofarma s výměrou do 150 ha a včelař

3 100,-

 Ekofarma s výměrou nad 150 ha a zemědělská výroba bez půdy
 (sběr rostlin a jejich částí, pěstování hub)
3 400,-

Za každou provozovnu výrobce (vč. ekofarmy, kde se zpracovávají i nakoupené zemědělské suroviny ve výši nad 5% hmotnosti ze vstupních surovin), distributora, dovozce bioproduktů/biopotravin, výrobce/distributora rozmnožovacího materiálu, výrobce/distributora krmiv, porážku zvířat pro jiné subjekty (porážka jako služba), každou provozovnu v programu KEZ doporučuje a samostatný e-shop:

 S ročním obratem do 2 mil. Kč*
 S ročním obratem od 2 mil. Kč do 20 mil. Kč*
 S ročním obratem nad 20 mil. Kč*

3 100,-
8 500,-
13 000,-

 Za řádnou/vstupní inspekci u každého smluvního zpracovatele bez ohledu na výši obratu**  3 000,-

Příplatky k základní sazbě před slevou

Sazba za 1 ha z.p. vč. ostatních ploch a rybníků s výměrou do 150 ha a včelař bez půdy za každé včelstvo 32,-
Sazba za 1 ha z.p. vč. ostatních ploch a rybníků s výměrou nad 150 ha 30,-
Za každou konvenční provozní jednotku při souběhu ekologického a konvenčního zemědělství v jednom subjektu platnou do roku 2022 Zvýšení fakturované částky
o 20%
Za každou konvenční provozní jednotku při souběhu ekologického a konvenčního zemědělství v jednom subjektu platnou od roku 2023 Zvýšení fakturované částky
o 100%
Za každý vývozní certifikát bez další inspekce 500,-
Za každou další inspekci: řádnou, vstupní, nařízenou, namátkovou, revizní a podnikatelem vyžádanou 4 000,-/1 inspekce
vč. dopravy
Náklady spojené s registrací postoupení práva užívání každé ochranné známky KEZ o.p.s. u Úřadu pro průmyslové vlastnictví 2 000,-
Náklady spojené se zpracováním podkladů pro zahraniční privátní certifikační programy 2 000,-
Náklady spojené s opakovaným odmítnutím termínu inspekce (více než 2x ročně) ve lhůtě delší než 5 dní 2 000,-
Náklady spojené se zrušením potvrzeného termínu inspekce ve lhůtě kratší než 5 dní 4 000,-

Zemědělec zpracovávající/uvádějící do oběhu na ekofarmě výhradně vlastní nebo do 5% hmotnosti vstupních surovin nakoupené zemědělské suroviny pro vlastní zpracování/distribuci, neplatí poplatek jako zpracovatel, ale pouze jako zemědělec. V případě, že zemědělec oznámí na KEZ rozšíření činnosti o zpracování a vyžádá si inspekci mimo termín provedení inspekce u ekologického podnikatele, uhradí částku ve výši 3 000,- Kč (bez DPH).

Výrobce biopotravin, který je současně registrovaný jako distributor (osoba uvádějící bioprodukty a biopotraviny do oběhu) platí základní sazbu za provozní jednotku pouze jednou. Základní sazba se vypočítává za obě činnosti dle výše obratu dohromady.

Zemědělec, který uzavře smlouvu o inspekci a certifikaci ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku bude mít sníženou ceníkovou sazbu na tento rok o 40%, minimálně však uhradí 2 000,- Kč bez DPH.

* Obratem se rozumí výnosy z prodeje certifikovaných produktů/výrobků včetně výnosů z prováděných služeb pro osoby podnikající v ekologickém zemědělství, u nově vstupujících podnikatelů je účtována sazba s obratem do 2 mil. Kč.
** Smluvním zpracovatelem je definován subjekt, který provádí pro osoby podnikající v ekologickém zemědělství zpracování bioproduktů a biopotravin (má jiné IČ).

I nadále bude osobám podnikajícím v EZ povinně kontrolovaných dle NR 848/2018 (tj. zemědělcům, výrobcům a obecně distributorům biopotravin, výrobcům osiv a krmiv) poskytnuta zákaznická sleva z cen dle platného ceníku pro rok 2024 při fakturaci za řádné inspekce ve výši 2% za každý rok registrované činnosti farmy/provozovny u KEZ o.p.s., nejvýše však 10%, za předpokladu, že klient má uhrazeny veškeré finanční závazky, případně jsou tyto závazky uhrazeny maximálně do 60 dnů od vystavení faktury.
Maximální roční náklady farmy/provozovny za základní sazbu a příplatek činí 65 000,- Kč bez DPH.

Ceník služeb KEZ o.p.s. platný pro rok 2024 (osoby podnikající v ekologickém zemědělství) - soubor ke stažení

 

Ceník služeb KEZ o.p.s. pro rok 2024 - program CPK certifikovaná přírodní kosmetika, CPK bio

Položka ceníku

Sazba v Kč bez DPH
Základní roční sazba 6 000,-
Za každou další mimořádnou kontrolu (nařízená/vyžádaná) 6 000,-
Za řádnou/vstupní inspekci u každého smluvního zpracovatele bez ohledu na výši obratu 4 000,-
Příplatky k základní roční sazbě za obrat
 
Za každou provozovnu výrobce nebo distributora s ročním obratem do 1 mil. Kč certifikované produkce 1,30%
Za každou provozovnu výrobce nebo distributora s ročním obratem do 3 mil. Kč certifikované produkce 1,20%
Za každou provozovnu výrobce nebo distributora s ročním obratem do 10 mil. Kč certifikované produkce 1,10%
Za každou provozovnu výrobce nebo distributora s ročním obratem nad 10 mil. Kč certifikované produkce 1,05%

Náklady spojené s registrací postoupení práva užívání ochranné známky KEZ o.p.s. u Úřadu průmyslového vlastnictví jednorázově činí 2000,- Kč bez DPH za každou ochrannou známku (č. známky 294293 a č. známky 294294).

Fakturovaná částka je složena ze základní roční sazby a příplatku k základní roční sazbě rovnoměrným % poměrem mezi jednotlivými pásmy.

Smluvním zpracovatelem je definován subjekt, který provádí pro osoby podnikající v programu CPK a CPK bio zpracování.

Maximální roční náklady výrobce/distributora za základní sazbu a obrat činí 65 000,- Kč bez DPH.

Ceník služeb KEZ o.p.s. pro rok 2024 - program Certifikace veřejných stravovacích zařízení

Položka ceníku

Sazba v Kč bez DPH
Za každou provozovnu 3 000,-
Za každou další mimořádnou kontrolu (nařízená/vyžádaná) 3 000,-

Náklady spojené s registrací postoupení práva užívání ochranné známky KEZ o.p.s. u Úřadu průmyslového vlastnictví jednorázově činí 2000,- Kč bez DPH za ochrannou známku č. 234938.


Ceník služeb KEZ o.p.s. platný pro rok 2024 (program CPK certifikovaná přírodní kosmetika, CPK bio, certifikace veřejných stravovacích zařízení - soubor ke stažení

                  Akreditační značka I 4077