Značení ekologické produkce

Při označování a propagaci produktů slovy "BIO" a "EKO" se pro účely nařízení Rady (ES) č. 834/2007 má za to, že produkt byl získán v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení. 
Pro takto získané produkty platí od 1. 7.2010 povinnost označovat je "Logem EU pro ekologickou produkci", které odpovídá níže uvednému vzoru:

CZ-BIO-001
Zemědělská produkce Česká republika

 

   Parametry loga EU (barva, velikost)

Grafický formát ke stažení najdete na stránkách http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/loga-a-znaceni/

Ve stejném zorném poli jako toto logo musí být rovněž uveden kód kontrolního subjektu, jemuž hospodářský subjekt provádějící poslední fázi výroby podléhá. V našem případě je to kód: CZ-BIO-001
Je-li použito logo EU, pod kódem kontrolní organizace musí být zároveň uvedeno místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to  v následující podobě:
- "zemědělská produkce EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU, 
- "zemědělská produkce mimo EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích,
- "zemědělská produkce EU/mimo EU", byla-li část zemědělských surovin vyprodukována v EU a část ve třetí zemi.    

U produktů dovezených z třetích zemí je použití loga EU dobrovolné. Jeli však logo EU na obale uvedeno, musí být na obale uveden rovněž údaj o původu zemědělské suroviny.

POZOR - Logo EU nelze používat na označení produktů a potravin z přechodného období.

I nadále zůstávají v platnosti národní a soukromá loga pro označování a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené nařízením Rady (ES) 834/2007. 
Český legislativní předpis - Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v § 23 ukládá povinnost označit bioprodukt, biopotravinu a ostatní bioprodukt na obale grafickým znakem, tzv. biozebrou

Znak je možné stáhnout ve formátu JPG(75kB) nebo PDF (28kB).

 

Spotřebitelé se však ještě v následujících měsících či letech budou setkávat také s bioprodukty vyrobenými na území EU, které nebudou novým logem označeny. Je to možné u produktů vyrobených a označených v souladu s nařízením (EHS) č. 2092/91 nebo s nařízením (ES) č. 834/2007 přede dnem 1. července 2010 - ty mohou být uváděny na trh s odkazem na ekologickou produkci až do vyčerpání zásob.
Až do 1. července 2012 mohou být také nadále používány zásoby obalového materiálu pro produkty označené při uvádění na trh výrazy odkazujícími na ekologickou produkci v případě, že jinak produkt splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

 

                  Akreditační značka I 4077