Platná legislativa

♦   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/848 - soubor ke stažení () - konsolidované znění

♦   NK 889/2008 - až do 31.12.2025 zůstává v platnosti příloha č. VII  - soubor ke stažení ()

♦   Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství - odkaz zde

♦   Úplné znění vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství - odkaz zde

♦   METODICKÉ POKYNY MZe - ZDE

 

ČÍSLO PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)  
2023/2785
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie
soubor
ZDE
2023/2419
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/2419 ze dne 18. října 2023
o označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
soubor
ZDE
2023/2229
kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy
soubor
ZDE
2023/1202 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie soubor
ZDE
2023/1195 kterým se stanoví pravidla pro podrobnosti a formát informací, jež mají členské státy zpřístupnit o výsledcích úředních šetření případů kontaminace produkty či látkami, které nejsou povoleny pro použití v ekologické produkci soubor
ZDE
2023/186 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie soubor
ZDE
2023/121 kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy soubor
ZDE
COM(2022) 728 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uznávání třetích zemí pro účely rovnocennosti v případě ekologických produktů soubor
ZDE
2022/2468 kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznání kontrolního subjektu "IMOCERT Latinoamérica Ltda" pro účely dovozu ekologických produktů do Unie soubor
ZDE
2022/2240 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1378, prováděcí nařízení (EU) 2021/2119 a prováděcí nařízení (EU) 2021/2307, pokud jde o používání kvalifikované elektronické pečeti pro vydávání certifikátů soubor
ZDE
2022/2049 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie soubor
ZDE
2022/2047 kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie soubor
ZDE
2021/2325 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie soubor
ZDE
2021/2307 pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie soubor
ZDE
2021/2119 prováděcí pravidla týkající se některých záznamů a prohlášení požadovaných od hospodářských subjektů
a skupin hospodářských subjektů, jakož i technických prostředků pro vydávání certifikátů v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, pokud jde o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích
soubor
ZDE
2021/1935 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/723, pokud jde o informace a údaje o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které mají být předkládány prostřednictvím jednotného vzorového formuláře soubor
ZDE
2021/1921 opravuje chorvatské znění prováděcího nařízení (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat soubor
ZDE
2021/1849 opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat soubor
ZDE
2021/1378 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářskýchsubjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů
a kontrolních subjektů
soubor
ZDE
2021/1165 povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy soubor
ZDE
2021/279 prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kontroly a další opatření zajišťující sledovatelnost a soulad s pravidly pro ekologickou
produkci a označování ekologických produktů
soubor
ZDE
2020/2042 mění prováděcí nařízení (EU) 2020/464, pokud jde o datum použitelnosti a některá další
data, která jsou relevantní pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848
o ekologické produkci
soubor
ZDE
2020/464 prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat

soubor
ZDE

 

ČÍSLO NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI  
2024/230 kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342, pokud jde o informace, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu soubor
ZDE
2023/2911
kterým se opravuje švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2146, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci
soubor
ZDE
2023/1686
kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698, pokud jde o určité procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o některé požadavky na dohled nad nimi
soubor
ZDE
2023/207 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce soubor
ZDE
2022/2238 kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se potvrzení o kontrole a výpisů z nich a pokud jde o přechodná ustanovení týkající se potvrzení o kontrole vydaných na Ukrajině soubor
ZDE
2022/C 126/01 Oznámení Komise o ochranných lhůtách v případě veterinárních ošetření ekologicky chovaných suchozemských hospodářských zvířat veterinárními léčivými přípravky soubor
ZDE
2022/1450 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání konvenčního bílkovinného krmiva v ekologické živočišné výrobě v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu soubor
ZDE
2022/760 kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, pokud jde o přechodná ustanovení pro potvrzení o kontrole vydávaná na Ukrajině soubor
ZDE
2022/474 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o zvláštní požadavky na produkci a používání semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce, semenáčků a jiného rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a ekologických semenáčků a jiného ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin

soubor

ZDE

2021/2306 OPRAVA nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených
k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole
soubor
ZDE
2021/2306 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie
a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole
soubor
ZDE
2021/2305 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení Komisev přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 soubor
ZDE
2021/2304 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla pro vydávání doplňkových certifikátů pro účely vývozu potvrzujících, že v ekologické produkci živočišných produktů nebyla použita antibiotika soubor
ZDE
2021/1698 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět soubor
ZDE
2021/1697 mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání soubor
ZDE
2021/1691 mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci soubor
ZDE
2021/1342 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro dovážené ekologické produkty,
a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu
soubor
ZDE
2021/1189 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů soubor
ZDE
2021/1006 změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce soubor
ZDE
2021/771 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů soubor
ZDE
2021/716 změna přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o pravidla ekologické produkce týkající se naklíčených semen a čekankových puků, krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury a ošetření proti parazitům v akvakultuře soubor
ZDE
2021/715 změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na skupiny hospodářských subjektů soubor
ZDE
2021/642 změna přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některé informace, které je nutné uvést na označení ekologických produktů soubor
ZDE
2021/269 změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/427, pokud jde o datum použitelnosti změn určitých podrobných pravidel produkce ekologických produktů uvedených v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 soubor
ZDE
2020/2146 doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci soubor
ZDE
2020/1794 změna části I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce soubor
ZDE
2020/427 změna přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů soubor
ZDE

 

Značení ekologické produkce

Při označování a propagaci produktů slovy "BIO" a "EKO" se pro účely NR (EU) č. 2018/848 má za to, že produkt byl získán v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení. 
Pro takto získané produkty platí od 1. 7.2010 povinnost označovat je "Logem EU pro ekologickou produkci", které odpovídá níže uvednému vzoru:


  CZ-BIO-001
  Zemědělská produkce Česká republika

     PARAMETRY LOGA EU (barva, velikost, ...)

Grafický formát ke stažení najdete na stránkách ZDE

Ve stejném zorném poli jako toto logo musí být rovněž uveden kód kontrolního subjektu, jemuž hospodářský subjekt provádějící poslední fázi výroby podléhá. V našem případě je to kód: CZ-BIO-001
Je-li použito logo EU, pod kódem kontrolní organizace musí být zároveň uvedeno místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to  v následující podobě:
- "zemědělská produkce EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU, 
- "zemědělská produkce mimo EU", byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích,
- "zemědělská produkce EU/mimo EU", byla-li část zemědělských surovin vyprodukována v EU a část ve třetí zemi.    

U produktů dovezených z třetích zemí je použití loga EU dobrovolné. Jeli však logo EU na obale uvedeno, musí být na obale uveden rovněž údaj o původu zemědělské suroviny.

POZOR - Logo EU nelze používat na označení produktů a potravin z přechodného období.

I nadále zůstávají v platnosti národní a soukromá loga pro označování a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené NR (EU) č. 2018/848. 
Český legislativní předpis - Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v § 23 ukládá povinnost označit bioprodukt, biopotravinu a ostatní bioprodukt na obale grafickým znakem, tzv. biozebrou

Znak je možné stáhnout ve formátu JPG(75kB) nebo PDF (28kB).

 

 

Metodické pokyny MZe

 

ČÍSLO   PLATNOST OD:   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
1/2018 Seznam produktů povolených pro účely skladových zásob, čištění a desinfekci v rostlinné ekologické produkci 10.9.2018        Soubor        ZDE  
2/2021 Pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství. 1.1.2022 Soubor
ZDE
 
4/2021

Pravidla pro souběžnou ekologickou a konvenční produkci.

1.1.2022 Soubor
ZDE

 

7/2021 Pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství. 1.1.2022 Soubor
ZDE
 

8/2021

Pravidla pro chov jelenovitých v režimu ekologického zemědělství. 1.1.2022 Soubor
ZDE

 

1/2022 Pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství. 1.3.2022

Soubor
ZDE

 
2/2022 Pojmy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie 1.4.2022

Soubor

ZDE

 
3/2022 Pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu. 1.7.2022 Soubor
ZDE
 
 
Seznam linií drůbeže s pomalým růstem
leden 2024 Soubor
ZDE
 
1/2024 Metodický pokyn upravující podmínky dovozu bioproduktů, konkrétně pak pravidla pro úřední kontroly zásilek bioproduktů, druhy úředních kontrol, kontroly rizikových zásilek, postup při rozdělení zásilek, nedostupnost systému TRACES a notifikace v systému OFIS. 1.5.2024 Soubor
ZDE
 
2/2024 Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro registraci subjektů do ekologického zemědělství a přechodné období, jeho zkracování či prodlužování. 1.5.2024 Soubor
ZDE
 

3/2024

Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce:

 • vazné ustájení skotu
 • zásahy na zvířatech
 • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu
 • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce
 • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství
 • katastrofické události.
1.5.2024 Soubor
ZDE
 
4/2024

Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro:

 • úřední kontroly a analýza rizik
 • druhy kontrol a množství odebíraných vzorků
 • komunikace mezi Ministerstvem zemědělství, kontrolními organizacemi a státními dozorovými organizacemi
 • kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu
 • přechodná a závěrečná ustanovení
1.5.2024 Soubor
ZDE
 
5/2024 Metodický pokyn kterým se upravují pravidla pro střídání plodin v ekologickém zemědělství a pro povinné zařazování luskovitých plodin podle bodu 1.9.2. přílohy č. II k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007. 1.5.2024 Soubor
ZDE
 
  ZRUŠENÉ METODICKÉ POKYNY      
9/2021

Pravidla pro:

 • úřední kontroly a analýza rizik
 • druhy kontrol a množství odebíraných vzorků
 • komunikace mezi Ministerstvem zemědělství, kontrolními organizacemi a státními dozorovými organizacemi
 • kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu
 • přechodná a závěrečná ustanovení
1.1.2022    
6/2021 Pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce:
 • vazné ustájení skotu
 • zásahy na zvířatech
 • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu
 • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce
 • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství
 • katastrofické události
1.1.2022    
6/2021 Změna metodického pokynu č. 6/2021, kterým se upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce 20.5.2022    
5/2021 Pravidla pro registraci subjektů do ekologického zemědělství a přechodné období, jeho zkracování či prodlužování. 1.1.2022    
1/2021 Komunikace mezi kontrolními orgány, tvorba analýzy rizik, certifikační mechanizmy - nahrazuje Metodický pokyn č. 8/2016 1.6.2021 soubor ke stažení  
2/2016 Pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, jeho zkracování a prodlužování 1.1.2017 soubor ke stažení  
3/2016 Udělování některých výjimek z pravidel ekologické produkce 1.1.2017 soubor ke stažení  
4/2016 Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství v případě katastrofických událostí. 1.1.2017 soubor ke stažení  
5/2016 Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.1.2017 soubor ke stažení  
6/2016 Pojmy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie 1.1.2017 soubor ke stažení  
7/2016 Specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství 1.1.2017 soubor ke stažení  
9/2016 Specifická pravidla pro současnou produkci ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov 1.1.2017 soubor ke stažení  
10/2016 zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic, krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství 1.1.2017 soubor ke stažení  
11/2016 Chov koní v ekologickém zemědělství 1.1.2017 soubor ke stažení  

 

 

                  Akreditační značka I 4077