Dovoz krmiv a potravin z JAPONSKA

Datum: 
13. Duben 2011

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 297/2011 ze dne 25.března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2011 ze dne 11. dubna, o změně nařízení (EU) č. 297/201, vč. opravy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 351/2011 ze dne 11. dubna 2011.

Toto nařízení se použije pro potraviny a krmiva ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení č. 3954/87 pocházející nebo odesílané z Japonska, s výjimkou produktů, které opustily Japonsko před 28. březnem 2011, a produktů, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před 11. březnem 2011. 

Ke každé zásilce produktů musí být přiloženo prohlášení osvědčující, že:
— produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011, nebo že
— produkt pochází z jiné prefektury než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio a Čiba, nebo že
— v případě produktů pocházejících nebo odesílaných z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio a Čiba produkt neobsahuje úrovně radionuklidů jódu 131, cesia 134 a cesia 137 přesahující nejvyšší přípustné úrovně stanovené v příloze II tohoto nařízení. Toto ustanovení platí rovněž pro produkty pocházející z pobřežních vod těchto prefektur bez ohledu na místo vykládky.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne vstupu v platnost do 30. června 2011. Na základě získaných výsledků analýz bude nařízení každý měsíc přezkoumáno.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2011.

Více INFORMACÍ v příloze

                  Akreditační značka I 4077