CENÍK SLUŽEB KEZ o.p.s. pro rok 2012

Datum: 
20. Září 2011

 

Položka ceníku Sazba v Kč bez DPH
Za každou ekologickou provozní jednotku činí základní sazba nákladů na jednu řádnou/vstupní inspekci
Ekofarma s výměrou do 100 ha a včelař 2 000,-
Ekofarma s výměrou nad 100 ha a zemědělská výroba bez půdy
(sběr rostlin a jejich částí, pěstování hub)
3 000,-

Za každou provozovnu výrobce (vč. ekofarmy, kde se zpracovávají
i nakoupené zemědělské suroviny ve výši nad 5% hmotnosti ze vstupních
surovin), distributora, dovozce bioproduktů/biopotravin,
výrobce/distributora rozmnožovacího materiálu, výrobce/distributora
krmiv, porážku zvířat pro jiné subjekty (porážka jako služba) a každou
provozovnu v programu KEZ doporučuje:

S ročním obratem do 2 mil. Kč*
S ročním obratem od 2 mil. Kč do 20 mil. Kč*
S ročním obratem nad 20 mil. Kč*

 

 

 

3 000,-
8 000,-
13 000,-

Za řádnou/vstupní inspekci u každého smluvního zpracovatele
bez ohledu na výši obratu**
3 000,-
Příplatky k základní sazbě
Sazba za 1 ha z.p. vč. ostatních ploch a rybníků s výměrou do 100 ha
a včelař bez půdy za každé včelstvo
25,-
Sazba za 1 ha z.p. vč. ostatních ploch a rybníků s výměrou nad 100 ha 19,-
Za každou konvenční provozní jednotku při souběhu ekologického
a konvenčního zemědělství v jednom subjektu
Navýšení fakturované částky
o 20%
Za každé dovozní zmocnění a vývozní certifikát bez další inspekce 500,-
Za každou další inspekci: řádnou, vstupní, nařízenou, namátkovou,
revizní a podnikatelem vyžádanou
4 000,-/1 inspekce
vč. dopravy
Náklady spojené s registrací postoupení práva užívání každé
ochranné známky KEZ o.p.s. u Úřadu pro průmyslové vlastnictví
2 000,-

     Zemědělec zpracovávající na ekofarmě výhradně vlastní nebo do 5% hmotnosti vstupních surovin nakoupené zemědělské suroviny pro vlastní zpracování, neplatí poplatek jako zpracovatel, ale pouze jako zemědělec.

      Zemědělec, který uzavře smlouvu o inspkeci a certifikaci ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku, bude mít sníženou ceníkovou sazbu pro tento rok o 40%, minimálně však uhradí 2 000,- Kč bez DPH.

      * Obratem se rozumí výnosy z prodeje bioproduktů a biopotravin bez DPH.

      ** Smluvním zpracovatelem je definován subjekt, který provádí pro osoby podnikající v ekologickém zemědělství zpracování bioproduktů a biopotravin (má jiné IČ).

Ceník ostatních služeb KEZ o.p.s. pro rok 2012

Ostatní služby
Za lektorskou a přednáškovou činnnost (bez cestovních
nákladů, které budou vyúčtovány dle platných předpisů)
800,-/1 hodina          
Vedlejší náklady - cestovné za 1 km včetně ztrátového
času na cestě u vyžádaných inspekcí a při použití
vozidla inspektora během kontroly
10,-

SLEVA PRO PODNIKATELE

Správní rada KEZ o.p.s. rozhodla, že v roce 2012 bude klientům KEZ - osobám podnikajícím v EZ povinně kontrolovaných dle NR 834/2007 (tj. zemědělcům, výrobcům a distributorům biopotravin, výrobcům osiv a krmiv) poskytnut zákaznická sleva z cen dle platného ceníku pro rok 2012 při fakturaci za řádné inspekce ve výši 2% za každý rok smluvního vztahu, nejvýše však 10%, za předpokladu, že klient má k 31.12.2011 uhraženy veškeré finanční závazky, případně jsou maximálně do 30 dnů po splatnosti.

Ceník programu CPK certifikovaná přírodní kosmetika a CPK bio stejně jako programu certifikace veřejných stravovacích zařízení zůstává v roce 2012 beze změn.

                  Akreditační značka I 4077