PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Datum: 
15. Srpen 2014

PRV se ve svých jednotlivých opatřeních zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, a to zejména prostřednictvím Agroenvironmentálních - klimatických opatření podporujících zajištění ochrany půd před erozí, přispívající ke snížení odtoku vody z krajiny a snížení znečištění vod splachy živin a sedimenty a také podporujících specifické managementy pro ochranu a obnovu cenných stanovišť.
Dalším opatřením spadajícím do této oblasti je podpora Ekologického zemědělství, které systémově přispívá k nižšímu zatížení přírodních zdrojů a zajišťuje vysoký standard v tvorbě životních podmínek hospodářských zvířat.
Hospodaření na více než polovině využívané zemědělské půdy ČR je ztíženo přírodními omezeními. Bez podpor poskytovaných do těchto oblastí prostřednictvím opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními hrozí marginalizace těchto území spojená s negativními dopady na životní prostředí, snížením biodiverzity, zhoršením péče o krajinu, zanedbáváním péče o půdu, až její opouštění.
Kompenzace ušlých příjmů a dodatečných nákladů při specifickém hospodaření v rámci sítě oblastí Natura 2000 pomocí Plateb v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě napomáhá ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť.
Opatření Dobré životnípodmínky zvířat je zaměřeno na podporu dobrých životních podmínek v chovu skotu a prasat.

Částky a míry podpory

Název titulu Průměrná sazba dotace EUR/ha/rok Míra podporys stanovené újmy (%)
Travní porosty 80 76
Pěstování zeleniny
a speciálních bylin
586    44
Orná půda 178 84
Intenzivní sady 777 70
Ostatní sady 408 95
Krajinotvorné sady 170 100
Vinice, chmelnice 871 62

 

Přílohy: 

                  Akreditační značka I 4077