Upozornění pro příjemce dotací na intenzivní sady a ostatní sady

Datum: 
6. Leden 2016

Ekologičtí zemědělci, kteří dle § 15 NV č. 76 /2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství žádají o dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad a to buď intenzivní sad nebo ostatní sad mají za povinnost dle § 15, odst. 2 písm. k bodu 1. a 2. a odst. 3, písm. j bodu 1., 2. a 3. maximálně do 31.01.2016 na SZIF zaslat:

  1. na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce – dosud na stránkách SZIF nezadán
  2. záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k   příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce = formulář Evidence rostlinné výroby pro sad
  3. účetní a daňové doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku za uskutečněný prodej vlastní produkce
  4. doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé pěstované druhy ovoce
  5. popř. u ostatních sadů záznam o krmení hospodářských zvířat podle čl. 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 prokazující množství zkrmeného ovoce, pokud byla produkce z ostatních sadů zkrmována; do prokázání minimální úrovně vlastní produkce lze akceptovat zkrmené množství maximálně do výše odpovídající 20 % z referenční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení

 

Příručka a formulář: odkaz na stránky

                  Akreditační značka I 4077