Chov jakýchkoliv prasat na ekologických farmách

Datum: 
15. Prosinec 2020

V rámci jarního nouzového stavu došlo bez konzultace s odbornou veřejností k novele vyhlášky 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho
ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, která mimo jiné řeší rizika spojená s výskytem afrického moru prasat a nařizuje tuzemským chovatelům parametry, jež mohou být zejména pro ekologické chovy likvidační.

Novela mimo jiné ukládá chovatelům prasat od 1.1.2021 následující povinnosti:
 
Chovatelé prasat zřídí trvalé souvislé oplocení všech
a) staveb určených k chovu prasat,
b) pomocných staveb a pozemků sloužících ke skladování krmiva a steliva pro prasata a
c) pozemků, na které mají chovaná prasata přístup; tyto pozemky chovatelé prasat oplotí nejméně dvojitým plotem.

Po intenzivní komunikaci Svazu PRO BIO se SVS je výklad výše uvedených bodů následující:
„Jedná se o trvalé oplocení areálu, kde se nachází sklady krmiv a steliv pro prasata. Netýká se to stohů slámy na zemědělské půdě. Netýká se to nakoupených krmiv a steliv, tzn. podmínek skladování krmiv a steliv u dodavatelů chovatele prasat. Oplocení musí být u všech venkovních prostor, do kterých mají prasata přístup. Za oplocení se nepovažuje elektrický ohradník. Požadavek na vzdálenost plotů není možné výkladem upravit, pokud taková možnost není stanovena v legislativě. Oplocení všech pozemků, na které mají prasata přístup, dvojitým plotem byl základní požadavek pro zvýšení biologické bezpečnosti v chovech prasat. Z tohoto požadavku nelze slevit.“

Momentálně jsou v řešení se SVS brány a vjezdy do areálu – dle výkladu SVS brána i plot musí zajistit zabránění vniknutí volně žijících zvířat. To znamená, že brána (případně jiné vstupy a výstupy do a z areálu, farmy, statku, ...) musí být zavřeny po každém vstupu/vjezdu a výstupu/výjezdu do a z areálu, nesmí být ponechány otevřené bez dozoru.

Bohužel, celé toto ustanovení se vztahuje také na hobby chovy byť jednoho výkrmového prasete či tzv. „zookoutky“ na ekologických farmách.

                  Akreditační značka I 4077