Řádná kontrola

V zájmu rychlého průběhu inspekce zajistěte prosím přítomnost osoby odpovědné za dodržování podmínek pravidel ekologické produkce a připravte tyto podklady:

 1. Aktuální popis provozní jednotky včetně plánu provozovny s vyznačenými toky surovin, výrobků a skladovacími prostorami. V případě změn si připravte k předání aktuální kopii nového Živnostenského listu nebo výpis z Obchodního rejstříku.
 2. Vlastní kontrolní opatření k zajištění plnění legislativních předpisů pro EZ dle nařízení Rady č. 2018/848 včetně odběru vzorků, která byla přijata, aby bylo zajištěno dodržování pravidel ekologické produkce.
 3. V jednom z předchozích bodů uvést vlastní definici a možné odstranění případných rizik.
 4. Postupy vytvořené na základě systematické identifikace kritických zpracovatelských kroků ve vztahu k ekologické produkci, HACCP, systém jakosti.
 5. Provozní a účetní doklady a záznamy prokazující dodržování pravidel ekologické produkce za účelem možnosti ověření rovnováhy mezi vstupy a výstupy.
 6. Evidenci o druhu a množství bio výrobků uvedených na trh.
 7. Přehled množstevních toků = dohledatelnost bio produkce, křížová shoda = pohyb surovin (nákup, výroba, vlastní spotřeba, prodej) + doložení průkaznosti provedení sledovatelnosti a kontroly hmotnostní bilance Vámi vybraného produktu, bezpodmínečně v případě dovozu ze 3. zemí.
 8. Složení výrobků, aktuální receptury a technologické postupy, specifikace přírodních aromat.
 9. Evidenci o dodavatelích, jejich ekologické certifikáty a záznamy o vnitřní kontrole a ověřování původu surovin před a při příjmu na sklad nebo do výroby na účetních dokladech.
 10. Prohlášení dodavatelů o GMO prostých vstupech nepocházejících z ekologického zemědělství (enzymy, syřidla, mikrobiální kultury).
 11. Doklady o dovozech bio surovin (bio výrobků) ze třetích zemí – názvy dovážených výrobků, země původu, kód kontrolní organizace, osvědčení o kontrole = TRACES.
 12. Evidenci o odběratelích bio výrobků.
 13. Vzory etiket pro bio výrobky za účelem ověření značení.
 14. Skladové karty, skladovou evidenci.
 15. Evidenci o proškolení pracovníků zajišťujících ekologickou výrobu/uvádění do oběhu.
 16. Evidenci o čištění výrobních zařízení při souběžné konvenční a ekologické výrobě – Identifikace látek používaných v desinsekci (pesticidní látky) – Sanitační řád.
 17. Evidence stížností třetích osob (reklamační řád).
 18. Zápisy z kontrol státních dozorových orgánů (SZPI, SVS, ÚKZÚZ).
 19. Obrat v Kč za bio produkty/výrobky v uplynulém kalendářním roce.

Pokud kromě ekologické výroby provádíte i jinou výrobu (konvenční) připravte vnitřní předpisy o oddělení ekologické a konvenční výroby a vedení oddělené věcné a finanční evidence v soustavě účetnictví.

 

ZPĚT

 

 

                  Akreditační značka I 4077