Vzory evidencí

Na ohlášený termín řádné kontroly zajistěte přítomnost osoby odpovědné za dodržování podmínek ekologického zemědělství a připravte si tyto podklady:

 1. Aktuální popis podniku (v případě souběhu včetně konvenční části) vč. map, v případě změn si připravte k předání aktuální kopii Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele nebo výpis z Obchodního rejstříku, evidenci pozemků LPIS, popř. přístup do Portálu farmáře, případně evidenci katastru nemovitostí (pro ostatní plochy).
 2. Vlastní kontrolní opatření k zajištění plnění legislativních předpisů pro EZ dle nařízení Rady č. 2018/848.
 3. V jednom z předchozích bodů uvést vlastní definici, popis a možné odstranění případných rizik na farmě v oblasti jak rostlinné, tak živočišné výroby (popř. rizik zjištěných inspekcemi) dle vzoru Popisu farmy bod 12. a 13.
 4. Evidenci o pracích na pozemcích (půdních blocích), plán osevu pozemků vč. meziplodin, celkovou výměru luk a pastvin, plán hnojení a evidenci hnojení a pastevních výkalů za předchozí rok, evidenci o čištění mechanizačních prostředků (v případě využívání služby konvenční jednotky), evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin (POR), faktury nákupu POR, popř. služeb POR.
 5. Evidenci o zvířatech (stav zvířat k 31. 03. daného roku dle kategorií, nákup a prodej zvířat – zvlášť BIO a konvenčních, narození mláďat a úhyny v roce předcházejícím a aktuálním), u smluvního výpasu a odchovu zvířat předložit smlouvu.
 6. Evidenci o léčení zvířat a veterinárních zákroků včetně uvedených čísel šarží léčiv.
 7. Evidenci o produkci, nákupu a spotřebě krmiv (krmné dávky, faktury od nakoupených krmiv a doplňků s rozdělením na BIO a PO). Složení používaných lizů nebo krmných směsí (etiketa).
 8. Účetní doklady a záznamy, certifikáty dodavatelů a záznamy o vnitřní kontrole a ověřování původu produktů při příjmu na ekofarmu od předchozí inspekce k ohlášenému datu.
 9. Skladová evidence – sklizeň a nákup za předchozí rok, záznamy o čištění skladů, stájí a technologických zařízení (včetně dohledatelnosti a identifikaci účinné látky).
 10. Předložit provedení množstevního toku jednoho nákupu a jednoho prodeje Vámi vybraného produktu.
 11. Všechny udělené výjimky.
 12. U konvenční výroby si připravte vnitřní opatření o vedení záznamů. Inspekci podléhá také konvenční jednotka.
 13. Přehled o prodeji produktů v uplynulém roce dle druhů (prodej deklarovaný jako BIO, PO i konvenční).
 14. Požadavek na certifikaci v daném roce (oznámíte v den konání inspekce).
 15. Chovatel včel si připraví mapu se zákresem o umístění a přesunech včelstev, léčení, původ včelstev, vosku, úlů a rámečků, evidenci o množství vyprodukovaného medu.
 16. Zápisy z kontrol státních dozorových orgánů (SPI, SVS, ÚKZÚZ, SZIF, ČIŽP, SZPI).
 17. Projděte si také platnost a aktuálnost:

 

VZOR - "Popis ekofarmy" a "Vlastní kontrolní opatření"

Evidence o pozemcích 

VZOR - Osevní plán  nebo VZOR - Osevní plán 

Skladová evidence

Evidence o krmivech

Evidence o léčení zvířat mimo včel

Evidence o léčení včel

Evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů

Evidence použitých přípravků na ochranu rostlin

Evidence o čištění strojů

 

    ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077