Značení baleného hovězího masa

166/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon)

§ 18

          (1) Živočišné produkty musí

d) být, není-li stanoveno tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství jinak, stanoveným způsobem opatřeny značkou zdravotní nezávadnosti, anebo, pokud není použití značky zdravotní nezávadnosti stanoveno, identifikační značkou 14f).

  
 
 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004

 

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
 
 
PŘÍLOHA II
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VÍCE PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
ODDÍL I: IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ
Pokud to požaduje článek 5 nebo 6 a s výhradou ustanovení přílohy III musí provozovatelé potravinářských podniků zajistit, aby byly produkty živočišného původu označeny identifikačním označením umístěným v souladu s následujícími ustanoveními.
A. UMÍSTĚNÍ IDENTIFIKAČNÍHO OZNAČENÍ
1. Produkt musí být opatřen identifikačním označením před tím, než opustí výrobní zařízení.
2. Jestliže je však další balení a/nebo první balení produktu odstraněno nebo je produkt dále zpracováván v jiném zařízení, musí být na produkt umístěno nové označení. V takovýchto případech musí nové označení obsahovat číslo schválení zařízení, v němž se tyto postupy provádějí.
3. Identifikační označení pro balení vajec není nezbytné, pokud jsou balení opatřena kódem balírny/třídírny v souladu s přílohou XIV částí A nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ( 1 ).
4. Provozovatelé potravinářských podniků musí v souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 178/2002 zavést systémy a postupy pro identifikaci potravinářských podniků, od nichž odebrali produkty živočišného původu a jimž takové produkty dodali.
B. FORMA IDENTIFIKAČNÍHO OZNAČENÍ
5. Značka musí být čitelná, nesmazatelná a znaky musí být snadno rozluštitelné. Pro příslušné orgány musí být snadno viditelná.
6. Na značce musí být uveden název země, ve které se zařízení nachází, a to buď plným názvem, nebo dvěma písmeny kódu v souladu s příslušnou normou ISO.
V případě členských států se však jedná o kódy BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE a UK.
7. Na označení musí být uvedeno číslo schválení zařízení. Pokud zařízení vyrábí jak potraviny, na které se vztahuje toto nařízení, tak potraviny, na něž se nevztahuje, může provozovatel potravinářského podniku používat totéž označení pro obě skupiny potravin.
8. Pokud označení umísťuje zařízení nacházející se ve Společenství, musí být označení oválné a musí obsahovat zkratku CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK nebo WE.
Uvedené zkratky nesmí být obsaženy v označeních umístěných na produktech dovezených do Společenství ze zařízení, která se nacházejí mimo Společenství.
C. ZPŮSOB OZNAČENÍ
9. Podle způsobu obchodní úpravy různých produktů živočišného původu může být označení umístěno přímo na produkt, na první obal nebo na další obal, nebo může být natištěno na štítek, který je umístěn na produkt nebo na první obal nebo další obal. Označením může být také neodstranitelný přívěsek z odolného materiálu.
10. V případě dalšího obalu obsahujícího porcované maso nebo droby musí být označení umístěno na štítek dalšího obalu nebo natištěno na další obal takovým způsobem, aby došlo při jeho otevření ke zničení označení. Není to však nezbytné v případě, kdy se otevřením zničí další obal. Pokud první obal poskytuje tutéž ochranu jako další obal, může být štítek umístěn na prvním obalu.
11. U produktů živočišného původu, které jsou umístěny v přepravních kontejnerech nebo sestávají z velkých balení a jsou určeny pro další manipulaci, zpracování, první balení nebo další balení v jiném zařízení, může být označení umístěno na vnější povrch kontejneru nebo obalu.
12. U kapalných, granulovaných nebo práškových produktů živočišného původu přepravovaných jako nebalené a u produktů rybolovu přepravovaných jako nebalené není identifikační označení nezbytné, pokud přiložené doklady obsahují informace uvedené v bodech 6, 7 a popřípadě v bodě 8.
13. Pokud jsou produkty živočišného původu vkládány do dalšího obalu pro přímé dodání konečnému spotřebiteli, postačuje umístit označení pouze na vnější stranu tohoto obalu.
14. Pokud se označení umísťuje přímo na produkty živočišného původu, musí být použité barvivo povoleno v souladu s pravidly Společenství o používání barviv v potravinách.
 
 

110/1997 Sb.

 

ZÁKON

 

ze dne 24. dubna 1997

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 
Označování potravin
 
§ 6
 
            (1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb
 
a) názvem obchodní firmy a sídlem výrobce, nebo prodávajícího, který je usazen v členské zemi Evropské unie, nebo balírny, jde-li o osobu právnickou, a s uvedením svého jména a příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou. U potravin se uvede země původu nebo vzniku potraviny v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny,
 
b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny potravin stanoveným ve vyhlášce, pod nímž je potravina uváděna do oběhu. Potravina, kterou nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou vzhledem k použitým surovinám nebo použité technologii, se označí názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie,
 
c) údajem o množství výrobku (objemem plnění nebo hmotností, pokud není stanoveno jinak); u pevných potravin nacházejících se v nálevu musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné potraviny,
 
d) datem použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze a u druhů potravin stanovených vyhláškou,
 
e) datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti u jiných než pod písmenem d) uvedených druhů potravin; výjimku tvoří potraviny, které podle vyhlášky nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti,
 
f) údajem o způsobu skladování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném skladování mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo zhoršena jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem; jde-li o potraviny, u nichž by po otevření obalu spotřebitelem došlo k rychlému poškození jakosti nebo zdravotní nezávadnosti, uvedou se konkrétní podmínky pro uchovávání po otevření obalu u spotřebitele, popřípadě doba spotřeby potraviny,
 
g) údajem o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem,
 
 
j) označením šarže, nejde-li o potravinu označenou datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud toto datum obsahuje den a měsíc,
 
o) dalšími údaji, stanoví-li tak veterinární zákon (§ 18 odst. 1 písm. d) - Živočišné produkty musí být, není-li stanoveno tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství jinak, stanoveným způsobem opatřeny značkou zdravotní nezávadnosti, anebo, pokud není použití značky zdravotní nezávadnosti stanoveno, identifikační značkou).
 
 
 

326/2001 Sb.

 

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství

 

ze dne 30. srpna 2001,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
 
ODDÍL 1
 
MASO
 
§ 1
 
Pro účely této vyhlášky se rozumí
 
a) výsekovým masem - rozbourané, výsekové části jatečně upravených těl zvířat, získané úpravou čerstvého masa, určené k uvádění do oběhu,
 
b) kostmi - kosti získané bouráním jatečně upravených těl,
 
c) krví - krev získaná při porážce jatečných zvířat schváleným technologickým postupem,
 
d) syrovým sádlem nebo syrovým lojem - tuková tkáň získaná při opracování těl jatečných zvířat nebo při bourání masa,
 
e) hovězím masem - maso mladého býka, býka, volka, jalovice, krávy,
 
f) mladým býkem - nekastrovaná zvířata samčího pohlaví starší než 12 měsíců a do 24 měsíců včetně,
 
g) býkem - nekastrovaná zvířata samčího pohlaví ve věku od 24 měsíců,
 
h) volkem - kastrovaná zvířata samčího pohlaví starší než 12 měsíců,
 
i) jalovicí - neotelená zvířata samičího pohlaví starší 12 měsíců,
 
j) krávou - zvířata samičího pohlaví starší 12 měsíců, která se již otelila,
 
k) vepřovým masem - maso prasat,
 
l) skopovým masem - maso ovcí,
 
m) jehněčím masem - maso jehňat ve věku nejvýše 12 měsíců,
 
n) kozím masem - maso koz,
 
o) kůzlečím masem - maso kůzlat ve stáří nejvýše 12 měsíců,
 
p) koňským masem - maso koní,
 
q) hříběcím masem - maso hříbat ve stáří nejvýše 18 měsíců.
 
§ 2
 
Členění na druhy a skupiny
 
            Členění na druhy a skupiny je u masa, s výjimkou nedělené drůbeže a děleného drůbežího masa, uvedeno v příloze č. 1 tabulce 1.
 
§ 3
 
Označování
 
            (1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise 5) se označí
 
a) maso názvem skupiny podle přílohy č. 1 tabulky 1 a dále živočišným druhem, bez ohledu na pohlaví, podle § 1 písm. e), k) až q); maso ostatních zvířat názvem živočišného druhu,
 
b) výsekové maso tržním druhem uvedeným v příslušných technických normách 6),
 
(2) Hovězí výsekové maso balené, zabalené i nebalené se při uvádění do oběhu, kromě údajů uvedených v odstavci 1 a v přímo použitelných předpisech Evropských společenství 6b), dále označí slovy „mladý býk“, „býk“, „volek“, „jalovice“ nebo „kráva“.
 
(3) V případě, že je hovězí maso označeno jako maso vyšetřené na spongiformní encefalopatii skotu (BSE) 6c), musí být součástí tohoto označení název akreditované laboratoře, která vyšetření provedla, a číslo protokolu o laboratorním vyšetření na spongiformní encefalopatii skotu (BSE).
 
Příl.1
Členění na druhy a skupiny
 
Tabulka 1
Členění masa, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže
+----------------------------+----------------------------------+
+----------------------------+----------------------------------+
|            Druh        |             Skupina              |
+----------------------------+----------------------------------+
|                            | výsekové maso                   |
|                            +----------------------------------+
|                            | kosti                           |
|                            +----------------------------------+
|                            | droby                           |
|                            +----------------------------------+
|        maso            | syrové sádlo, syrový lůj        |
|                            +----------------------------------+
|                            | krev                            |
|                            +----------------------------------+
|                            | mleté maso                      |
|                            +----------------------------------+
|                            | králík, králičí maso            |
|                            +----------------------------------+
|                            | maso zvěře ve farmovém chovu    |
|                            +----------------------------------+
|                            | zvěřina                         |
|                            +----------------------------------+
|                            | drůbeží maso                    |
+----------------------------+----------------------------------+.
 
 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1760/2000

 

ODDÍL I

Systém povinného označování hovězího masa ve společenství
Článek 13
Obecná pravidla
1. Hospodářské subjekty a organizace, které uvádějí hovězí maso na trh ve Společenství, ho označí v souladu s tímto článkem.
Systém povinného označování zaručuje vztah jednak mezi identifikací jatečně upravených těl, čtvrtí jatečně upravených těl nebo kusů masa a jednak mezi jednotlivým zvířetem nebo, pokud to dostačuje k ověření pravdivosti údajů na štítku, příslušnou skupinou zvířat.
2. Štítek obsahuje tyto údaje:
a) referenční číslo nebo referenční kód zajišťující vztah mezi masem a zvířetem nebo zvířaty. Tímto číslem může být identifikační číslo jednotlivého zvířete, ze kterého hovězí maso pochází, nebo identifikační číslo skupiny zvířat;
b) schvalovací číslo jatek, ve kterých bylo zvíře nebo skupina zvířat poražena, a členský stát nebo třetí země, ve kterém se jatka nacházejí. Údaj zní: „Poraženo v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo)“;
c) schvalovací číslo bourárny, která provedla bourání jatečně upraveného těla nebo skupiny jatečně upravených těl, a členský stát nebo třetí země, ve které se bourárna nachází. Údaj zní: „Bouráno v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo)“.
3. Členské státy, jejichž systému identifikace a evidence skotu podle hlavy I poskytuje dostatek údajů, mohou do 31. prosince 2001 rozhodnout, že u hovězího masa ze zvířat narozených, chovaných a poražených na jejich území musí být na štítcích povinně uvedeny také doplňující údaje.
4. Povinný systém ve smyslu odstavce 3 nesmí vést k narušení obchodu mezi členskými státy.
Prováděcí pravidla platná v členských státech, které zamýšlejí použít odstavec 3, vyžadují předchozí schválení Komisí.
5. a) Od 1. ledna 2002 uvedou hospodářské subjekty a organizace
na štítcích:
i) členský stát nebo třetí zemi narození;
ii) členské státy nebo třetí země, kde probíhal výkrm;
iii) členský stát nebo třetí země, kde byla provedena porážka;
b) Pokud však hovězí maso pochází ze zvířat narozených, chovanýcha poražených:
i) ve stejném členském státě, údaj zní: „Původ: (název členskéhostátu)“;
ii) ve stejné třetí zemi, údaj zní: „Původ: (název třetí země)“.
Pro zjednodušení:
Značení hovězího masa:
ČLÁNEK 13 NAŘÍZENÍ 1760/2000 a VYHLÁŠKA 326/2001 Sb.
1)      kategorie („telecí“, "hovězí maso z mladého skotu", "mladý býk", "býk", "volek", "jalovice" nebo "kráva"),
2)      identifikační číslo zvířete nebo skupiny zvířat,
3)      země narození zvířete,
4)      země výkrmu zvířete,
5)      země, kde bylo zvíře poraženo,
Body 3 – 5 lze nahradit jediným údajem „původ“ v případě, že se vše událo ve stejné zemi.
6)      schvalovací číslo jatek - údaj zní: Poraženo v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo),
7)      schvalovací číslo bourárny - údaj zní: Bouráno v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo),,
8)      číslo laboratorního protokolu vyšetření na BSE.
Bod 8 je povinné uvádět pouze tehdy, je li maso propagováno jako vyšetřené na BSE.
 
 
 

113/2005 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 4. března 2005

o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
§ 3
 
            (1) Označení potravin a tabákových výrobků se provádí na obalech určených pro spotřebitele, na vnějších obalech 3) nebo na jejich nesnadno oddělitelných součástech, popřípadě na připojených součástech.
 
            (3) Označení údaji podle § 6 až 8 zákona musí být pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě, s výjimkou označení šarže, nestanoví-li zvláštní právní předpis 6) jinak.
 
            (5) Název potraviny se doplní údajem o fyzikálním stavu potraviny nebo o způsobu její úpravy, například v prášku, mletá, drcená, sušená, instantní, zmrazená, koncentrovaná, uzená, sterilovaná, pasterovaná, pokud tento fyzikální stav nebo úprava nevyplývají již z názvu nebo charakteru druhu, skupiny nebo podskupiny potravin. Doplňující údaje se uvedou na obalu vždy, pokud by jejich neuvedení mohlo spotřebitele uvést v omyl. Požadovaný způsob úpravy názvu potraviny a jeho uvedení na obalu se vztahuje přiměřeně též na tabákové výrobky.
 
 
§ 4
 
            (5) Zvláštní údaje uváděné na obalu biopotravin pocházejících z ekologického zemědělství a podmínky jejich použití stanoví zvláštní právní předpis. (Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.)
§ 5
 
Označení množství potraviny
 
            (1) Na viditelném místě obalu určeného pro spotřebitele a na vnějším obalu se označí
 
b) u jiných než tekutých potravin údaj o hmotnosti v gramech (g) nebo kilogramech (kg),
 
 
§ 6
 
Datum minimální trvanlivosti a datum použitelnosti potravin
 
           
            (5) Datum použitelnosti se uvádí slovy "Spotřebujte do . . . " s udáním dne a měsíce, popřípadě též roku ukončení této doby v uvedeném pořadí.
 
            (6) Jestliže za slovy "Spotřebujte do . . . " nebo "Minimální trvanlivost do . . . " nebude následovat datum, musí zde být uvedeno, kde je toto datum na obalu vyznačeno.
 
            (7) Je-li potravina označena datem použitelnosti, doplní se vždy údajem o konkrétních podmínkách skladování, u teplot vyjádřeným číselnými hodnotami. Nejsou-li podmínky skladování u takto označených potravin stanoveny zvláštním právním předpisem (teplota masa nejvýše 7 °C- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004), stanoví je výrobce, dovozce, prodávající, nebo balírna.
 
 
§ 7
 
Údaje o způsobu použití potraviny
 
            (1) Údaje o způsobu použití potraviny musí být uvedeny takovým způsobem, aby umožnily její správné použití.
 
            (2) Balená potravina určená ke spotřebě po mikrovlnném ohřevu v obalu musí mít na obalu uveden postup a způsob ohřevu.
 
            (3) Balená potravina určená ke spotřebě po nezbytné tepelné úpravě musí být takto označena, a pokud to povaha potraviny vyžaduje, musí být uveden i postup a způsob tepelné úpravy potraviny. To neplatí pro potraviny, u kterých je jednoznačně zřejmé, že je bez tepelné úpravy nelze konzumovat.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: MVDr. Rastislav Lagín, Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj

ZPĚT

                  Akreditační značka I 4077